ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

«ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

 1. I.            Ιδρύεται Πρωτοβάθμια συνδικαλιστική Οργάνωση με την επωνυμία: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΛΗΝΟΣ».
 2. II.            Έδρα του Συλλόγου ορίζεται ο Δήμος Ιλίου και το εκάστοτε Γραφείο του.
 3. III.            Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή. Στην περιφέρεια γράφεται η επωνυμία του και στο κέντρο υπάρχει η προσωπογραφία του Δημήτρη Γληνού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των μελών του σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων με στόχο:

 1. Τη διαφύλαξη και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών.
 2. Την ανάπτυξη δεσμών φιλίας, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 3. Την εξύψωση του πνευματικού, βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών, την επαγγελματική κατοχύρωση, κατάρτιση, καθοδήγηση και ειδίκευσή τους.
 4. Την προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και ειρήνης.
 5. Την συμβολή στη βελτίωση της παιδείας του Ελληνικού Λαού.
 6. Την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα.

Άρθρο 3ο

Για την πραγμάτωση του σκοπού του Συλλόγου χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

 1. Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του, τις οποίες επεξεργάζεται και προβάλλει.
 2. Συντονίζει τις ενέργειές του με τους άλλους συνδικαλιστικούς και πνευματικούς φορείς για την προβολή και προώθηση κλασικών αιτημάτων και συνεργάζεται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς γονέων και κηδεμόνων κλπ Πολιτιστικούς φορείς για την προβολή και προώθηση θεμάτων κοινού ή γενικότερου ενδιαφέροντος.
 3. Οργανώνει συγκεντρώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, διαφωτίσεις και άλλες εκδηλώσεις για την ενημέρωση τόσο των μελών του, όσο και της κοινής γνώμης γενικότερα.
 4. Συνεργάζεται με κάθε οργάνωση, που επιδιώκει τη βελτίωση της Εκπαίδευσης και την ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου του Λαού.
 5. Παρακολουθεί και συντονίζει τη δράση του με εκείνους της Δ.Ο.Ε. στην κοινή προσπάθεια του κλάδου για προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.
 6. Οργανώνει ψυχολογικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών κλπ., δημιουργεί βιβλιοθήκη, προβαίνει σε εκδόσεις, έντυπες ανακοινώσεις κλπ και γενικότερα προβαίνει σ’ οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, που κατατείνει στην πραγμάτωση του σκοπού αυτού.

Άρθρο 4ο

ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Πόροι του Συλλόγου είναι: τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, οι τακτικές συνδρομές και οι έκτακτες εισφορές των μελών, κάθε έσοδο από εκδηλώσεις, εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κλπ, δωρεές, κληροδοτήματα κλπ.
 2. Το ύψος της τακτικής συνδρομής και του δικαιώματος εγγραφής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΑΚΤΙΚΑ – ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Άρθρο 5ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Ο Σύλλογος είναι πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
 2. Τακτικά μέλη είναι οι Εκπαιδευτικοί που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ανήκουν στις περιοχές που καλύπτουν οι Δήμοι Ιλίου, Πετρούπολης, Καματερού, Αγίων Αναργύρων, Ζεφυρίου, Άνω Λιοσίων και Φυλής και σύμφωνα πάντα με τα άρθρα 6,7,8,9 και 10 του παρόντος καταστατικού.
 3. Επίτιμα μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι πρόσφεραν στο Σύλλογο εξαιρετικές υπηρεσίες στην προσπάθεια πραγμάτωσης του σκοπού του, στη Εκπαίδευση και στο συνδικαλισμό γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να εκφράζουν την γνώμη τους στις Γενικές Συνέλευσης, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου και εκλογής.
 4. Είναι δυνατή η ένταξη του Συλλόγου στο Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ο.Ε.) ή η αποχώρησή του απ’ αυτό, πάντα κατά του όρους και τις προϋποθέσεις του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Καταβάλλει σ’ αυτή τη συνδρομή του ανάλογα με τα εγγεγραμμένα μέλη του, όπως θα φαίνονται στην κατάσταση, που υποχρεώνεται να στέλνει κάθε χρόνο στην Ομοσπονδία και ανεξάρτητα αν την εισπράττει ή όχι απ’ αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6ο

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Για να γίνει εκπαιδευτικός, από τους παραπάνω, μέλος του Συλλόγου, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία επιπλέον να δηλώνει ότι γνωρίζει το καταστατικό και αποδέχεται το σκοπό του Συλλόγου.
 2. Η εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν αυτό αρνείται να πραγματοποιήσει την εγγραφή ή την καθυστερεί πάνω από (15) δέκα πέντε μέρες, το νέο μέλος καταφεύγει στην πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση με αίτηση του, που υποχρεωτικά εισάγεται σ’ αυτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία και αποφασίζει κυριαρχικά.
 3. Αν και η Γενική Συνέλευση απορρίψει την αίτηση εγγραφής, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή.
 4. Κανένας δε γίνεται δεκτός στο Σύλλογο, αν συνεχίζει να είναι μέλος άλλου παρόμοιου Συλλόγου.

Άρθρο 7ο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος που:  α). Καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πάνω από ένα χρόνο. β). Αποδεδειγμένα ενεργεί ενάντια στου σκοπούς του Συλλόγου, αρνείται να συμμορφωθεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, ή, με οποιοδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους. γ) Αδικαιολόγητα και συστηματικά δε συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου. δ) Χωρίς να συντρέχει ανώτερη βία, δεν πήρε μέρος στις δύο τελευταίες εκλογές για τη Διοίκηση. ε) Που, αρνείται να διαγραφεί από άλλη συναφή συνδικαλιστική οργάνωση της οποίας είναι μέλος.
 2. Εννοείται πως μέλος που χάνει την εκπαιδευτική του ιδιότητα για οποιοδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο, ή που μετατίθεται σε χώρο έξω από τη δικαιοδοσία του Συλλόγου, χάνει αυτόματα και χωρίς καμία διατύπωση και την ιδιότητα του μέλους.
 3. Μέλος, που για οποιοδήποτε λόγο, διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να προσφύγει στη πρώτη μετά τη διαγραφή του Γενική Συνέλευση και να ζητήσει την ακύρωσή της. Αν η Γενική Συνέλευση ακυρώσει τη διαγραφή, θεωρείται πως ποτέ δεν έγινε. Το θέμα προτάσσεται της Ημερήσιας Διάταξης και σε περίπτωση ακύρωσης της απόφασης της διαγραφής, το μέλος συμμετέχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο της ταμειακής του τακτοποίησης. Προϋπόθεση συζήτησης της αίτησης του μέλους από τη Γενική Συνέλευση είναι η καταβολή των συνδρομών μέχρι την ημέρα της διαγραφής. Στην περίπτωση της διαγραφής λόγω μη καταβολής των συνδρομών, η πλήρης εξόφλησή τους συνεπάγεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση την ακύρωση της απόφασης της διαγραφής.
 4. Αν η διαγραφή γίνεται για ορισμένο μόνο χρόνο και λήξει ο χρόνος αυτός, επανακτά αυτόματα το μέλος την ιδιότητά του, εννοείται δε πως για το συγκεκριμένο αυτό χρόνο της διαγραφής ( ποινής) δεν αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής των συνδρομών.
 5. Δε διαγράφεται μέλος που καταλαμβάνει θέση διοικητική στη Δημοτική Εκπαίδευση, μόνιμη ή με απόσπαση, θέση Σχολικού Συμβούλου, ή βρίσκεται σ’ εκπαιδευτική άδεια στο εσωτερικό (μετεκπαίδευση – επιμόρφωση), καθώς και σε αναρρωτική άδεια. Αντίθετα διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Καταστατικό αυτό.
 6. Μέλος που διαγράφεται, μπορεί, όταν κατά την κρίση του εξέλιπαν οι λόγοι της διαγραφής του (εκτός των περιπτώσεων της αυτόματης και χωρίς διατυπώσεις επανάκτησης της ιδιότητάς του) να ζητήσει την επανεγγραφή του με αίτησή του στο Διοικητικό  Συμβούλιο, το οποίο, αν διαφωνεί, υποχρεούται να φέρει την αίτησή του στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία και θα κρίνει κυριαρχικά.

Άρθρο 8ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

 1. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ν’ αποχωρήσει από το Σύλλογο μετά από δήλωσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να συνοδεύεται και από την καταβολή των μέχρι την ημέρα εκείνη συνδρομών.
 2. Τα μέλη και μετά την αποχώρησή τους ευθύνονται για υποχρεώσεις, που είχαν αναληφθεί μέχρι την ημέρα υποβολής της δήλωσης αποχώρησής τους.

Άρθρο 9ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου είναι υποχρεωμένα:

 1. Να καταβάλλουν ανελλιπώς τη συνδρομή τους, όπως αυτή καθορίζεται με το Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε τακτική είτε έκτακτη.
 2. Να παρακολουθούν από κοντά όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου και να συμμετέχουν πρόθυμα και ενεργά σ’ όλες τις προσπάθειες για την κατάκτηση και πραγμάτωση των σκοπών του.
 3. Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, να προσέρχονται πρόθυμα στα καλέσματα του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τις Γενικές Συνελεύσεις, να συμμετέχουν χωρίς προσκόμματα σε τυχόν ομάδες δουλείας που καταρτίζουν τα όργανα του Συλλόγου και γενικά να βοηθούν με κάθε τρόπο το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του.
 4. Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν έχουν αντίθετη γνώμη, άποψη ή αντίρρηση σ’ αυτές, να ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τον κλάδο και ν’ αναφέρουν στο δευτεροβάθμιο όργανο του Κλάδου μέσω πάντοτε του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Άρθρο 10ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα:

 1. Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας διάταξης και ψήφου στις αποφάσεις που απαιτούν ψηφοφορία.
 2. Να εκλέγουν και να εκλέγονται σ’ όλα τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου.
 3. Να ζητούν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Να υποβάλλουν προβλήματα – αιτήματα στο Διοικητικό Συμβούλιο για λύση ή ικανοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 11ο

Όργανα του Συλλόγου είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

Α’. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου και έχει την τελική απόφαση για κάθε ζήτημα.

Ειδικότερα και ενδεικτικά:

 1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση πεπραγμένων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Συλλόγου.
 3. Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών, όπου απαιτείται η απόφασή της, σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού και ανακηρύσσει τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου.
 4. Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου και τους Αντιπροσώπους του στη δευτεροβάθμια οργάνωση και απαλλάσσει από τα καθήκοντά τους και αυτούς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού.
 5. Ελέγχει τις ενάργειες και παραλείψεις των Αντιπροσώπων, που έχει εκλέξει η δευτεροβάθμια οργάνωση και των Εκπροσώπων μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 6. Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
 7. Αποφασίζει για την έγκριση και κυκλοφορία τυχόν δημοσιογραφικού οργάνου του Συλλόγου κλπ.

Άρθρο 13ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μεν δύο φορές κάθε συνδικαλιστικού έτος, μία από 20 Οκτωβρίου μέχρι 20 Νοεμβρίου και μία από 20 Μαΐου μέχρι 20 Ιουνίου. Έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το θεωρεί αναγκαίο ή αν το ζητήσει το 1/10 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση και στην περίπτωση, που τα μέλη του ζητούν τη σύγκληση. Η άρνησή του δε ή η ολιγωρία του πάνω από δέκα πέντε (15) μέρες αποτελεί και σπουδαίο λόγο έκπτωσής του.
 3. Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την καθορισμένη μέρα πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης και ν’ αναγράφονται οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα ως και τον τόπο και χρόνο πραγματοποίησής της.
 4. Η Γενική Συνέλευση δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις για θέματα, που δεν είναι γραμμένα στην Ημερήσια Διάταξη. Μόνο σε περίπτωση σύγκλησης της έκτακτης και επείγουσας Γενικής Συνέλευσης παρακάμπτονται, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση που τα μέλη ζητούν τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα προ συζήτηση θέματα.
 5. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και αν αυτός κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις τακτικές όμως Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ορίζονται δύο (2) Γραμματείς για την τήρηση των πρακτικών.

Άρθρο 14ο

ΑΠΑΡΤΙΑ

 1. Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ½ συν 1 (ένα δεύτερο συν ένας) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μετά από 2 – 15 ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/3 (ένα τρίτο) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν και τότε δεν υπάρξει απαρτία, επαναλαμβάνεται μετά από 2 – 15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του 1/5 (ενός πέμπτου) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Στην επανάληψη αυτή της σύγκλησης δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης, σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις και ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.
 2. Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου ευρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται μέσα σε 2 – 15 ημέρες, οπότε είναι αρκετή η παρουσία του ½  (ενός δευτέρου) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 15ο

 1. Στις Γενικές Συνελεύσεις δικαίωμα λόγου και ψήφου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και μόνο.
 2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα μη μέλη, αλλά ειδικής κατάστασης, αν κριθεί αναγκαίο να φωτισθεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Άρθρο 16ο

 1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία ½ συν 1 (ένα δεύτερο συν ένας) των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της τρίτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης κατά το άρθρο 14 και της διάλυσης του Συλλόγου ή τροποποίησης του Καταστατικού, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων μελών.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με πλειοψηφία, ποτέ όμως δια βοής.
 3. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, ανάλογα με την περίπτωση.

Άρθρο 17ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 1. Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγεται, με πρόταση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επιλέγονται δύο Γραμματείς αυτής. Ο Πρόεδρος αναλαμβάνει τη Διεύθυνση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, δίδει και αφαιρεί το λόγο στους ομιλητές και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία.
 2. Οι Γραμματείς τηρούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, τα οποία τα προσυπογράφουν μαζί με τον Πρόεδρο.
 3. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο κάθε συνδυασμού ή συνδικαλιστικής παράταξης, με τους αναπληρωτές τους, η οποία και προεδρεύεται από Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παραδίδει τη διεύθυνση στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία και έχει την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.
 4. Μετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων οι Γραμματείς της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούν στα πρακτικά της Γ.Σ. τα’ αποτελέσματα των εκλογών, κλείνουν τα πρακτικά αυτά και αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τους ίδιους, τα παραδίδουν στο απερχόμενο Δ.Σ. για να τα παραδώσει με τη σειρά του στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όταν έρθει η ώρα της παράδοσης.

Άρθρο 18ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

 1. Η εκλογή των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται κατά την τακτική Γ.Σ. του Οκτωβρίου – Νοεμβρίου κάθε έτους, η δε εκλογή των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια οργάνωση κατά την τακτική Γ.Σ. του Μαΐου – Ιουνίου κάθε έτους.
 2. Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού, χωριστά οι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ελεγκτική Επιτροπή.
 3. Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
 4. Ο επικεφαλής κάθε ψηφοδελτίου εκπροσωπεί το συνδυασμό σε θέματα σχετικά με την εκλογή, συνεργάζεται με το Προεδρείο και την Εφορευτική Επιτροπή και υποχρεούται να καταθέτει το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του στο Δ.Σ. του Συλλόγου πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται με ευθύνη και πρωτοβουλία του Δ.Σ. και με έξοδα του Συλλόγου.
 5. Πριν από την ψηφοφορία δίδεται χρόνος στον επικεφαλής κάθε συνδυασμού και στους μεμονωμένους υποψηφίους για ν’ αναπτύξουν τις θέσεις και τα προγράμματά τους.
 6. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε.Ε. και ο αριθμός των Αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με των αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκων αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στ Δ.Σ. ή Ε.Ε. και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 7. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 8. Συνδυασμός που περιλαμβάνει λιγότερου υποψήφιους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο Αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 9. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει τουλάχιστον έναν Αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 (ένα τρίτο) του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζει περισσότερο στο εκλογικό μέτρο.

10.  Αν μείνουν αδιάθετες έδρες και στη δεύτερη κατανομή, γίνεται Τρίτη και κατανέμονται από μία έδρα ή από ένας Αντιπρόσωπος στους συνδυασμούς που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

11.  Σ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων μπορεί να παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος του κάθε συνδυασμού.

12.  Τα ψηφοδέλτια από λευκό αρίγωτο χαρτί, πρέπει να έχουν όλα τις ίδιες διαστάσεις και θα κλείνεται το καθένα, πριν ριχτεί στην κάλπη, σε φάκελο λευκό.

13.  Τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης, εφ’ όσον υπάρχει και στη συνέχεια «Διοικητικό Συμβούλιο» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών με αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια θα γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Στις αρχαιρεσίες για Αντιπροσώπους για την δευτεροβάθμια οργάνωση, τα ψηφοδέλτια θα γράφουν στο επάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα την επωνυμία του συνδυασμού ή της παράταξης εφ’ όσον υπάρχει και στην συνέχεια «ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.» και θα ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία.

14.  Οι υποψήφιοι θα σημειώνουν με μπλε στυλό διαρκείας μέχρι εννέα (9) σταυρούς για την Ε.Ε. και μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς για τους Αντιπροσώπους. Κάθε άλλο σημείο πάνω στο ψηφοδέλτιο θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

Άρθρο 19ο

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα κάλπη ή κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.
 2. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού και μεμονωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο. Αποσύρεται σε ειδικό χώρο, ετοιμάζει το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο στην κάλπη. Υπογράφει σε ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.
 3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετριούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων. Ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και των ψήφων. Συντάσσεται για όλα ειδικό πρακτικό.
 4. Τις έδρες και τις θέσεις των Αντιπροσώπων, που αντιστοιχούν (αναλογούν) σε κάθε ψηφοδέλτιο καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου κατά σειρά ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού θεωρούνται αναπληρωματικοί κατά σειρά ψήφων του ψηφοδελτίου. Η θητεία των Αντιπροσώπων είναι για ένα χρόνο.
 5. Μετά τη διαλογή και την καταμέτρηση των ψήφων, αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της επιτροπής αναλυτικά τ’ αποτελέσματα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και τους Αντιπροσώπους και γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων.
 6. Μετά το πέρας των εργασιών των αρχαιρεσιών παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό υλικό στο Δ.Σ. το οποίο υποχρεούται να το διατηρήσει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του κύρους των εκλογών.

Β’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 20ο

Το Σύλλογο διοικεί Διοικητικό Συμβούλιο εννεαμελές, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με θητεία για ένα (1) χρόνο, η οποία αρχίζει από την εκλογή του και λήγει με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου απαρτίζεται από τους: α)Πρόεδρο, β)Αντιπρόεδρο, γ)Γενικό Γραμματέα, δ)Ταμία, ε)Ειδικό Γραμματέα και στ)από τέσσερα (4) μέλη.
 2. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό, μέσα σε πέντε μέρες από την εκλογή του από τον Σύμβουλο που πλειοψήφησε, από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου.

Άρθρο 22ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 1. Μέτα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται παράδοση της διοίκησης από το παλιό Δ.Σ. και υπογράφεται σχετικό πρωτόκολλο για την παράδοση του Ταμείου και του Συλλόγου.

Άρθρο 23ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φόρα το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητούν με έγγραφη αίτησή τους τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου περισσότερο από πέντε (5) μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
 2. Την ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, αφού λάβουν υπόψη τους τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Η ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και η πρόσκληση των μελών γίνεται τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα, η Ημερήσια Διάταξη ανακοινώνεται στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται η πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, σε φανερή ψηφοφορία, επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος, ενώ σε μυστική ψηφοφορία αυτή επαναλαμβάνεται τρεις (3) φορές και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία, τελικά δε λαμβάνεται απόφαση για το θέμα αυτό, το οποίο έρχεται πάλι σε συζήτηση σε άλλη συνεδρίαση.
 4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμα του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλους του ίδιου ψηφοδελτίου.
 5. Σ’ όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τακτικές και έκτακτες τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδριάσεως ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση.

Άρθρο 24ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

1.  Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια που συμβάλλει στην υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2.  Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

3.  Συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη και την προώθηση διαφόρων θεμάτων.

4.  Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Συλλόγου.

5.  Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό που εξυπηρετούν τους σκοπούς του Συλλόγου και καθορίζει τα έξοδα κίνησης των αποστελλομένων.

6.  Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις δασκάλων και νηπιαγωγών, γονέων και πολιτών στην έδρα του Συλλόγου ή σε άλλη πόλη για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου.

7.  Συγκαλεί τα μέλη του για τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

8.  Εκτελεί αποφάσεις της Ομοσπονδίας.

9.  Εγγράφει ή διαγράφει μέλη, πάντα μέσα στα Καταστατικά πλαίσια.

10.  Αποφασίζει για την αύξηση ή μείωση των συνδρομών των μελών και φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξή τους

11.  Συνεργάζεται με άλλους Συλλόγους και κοινωνικούς φορείς στην πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου.

12.  Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις, που είναι αναγκαίες, για τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

Άρθρο 25ο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. γίνεται:

1.  Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθαίνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου. Σε περίπτωση μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών που δεν έχουν αναπληρωματικούς, η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε.

2.  Σε περίπτωση που παραιτηθούν μέλη ενός ή περισσότερων συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικά ή τα υπάρχοντα αρνούνται την αναπλήρωση, τότε αυτή γίνεται από τους αναπληρωματικούς των άλλων συνδυασμών, ανάλογα με τη δύναμή τους σε έδρες.

3.  Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σ’ όλες τις θέσεις, εκτός του  Προέδρου.

4.  Αν αποχωρίσει ο Πρόεδρος, τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5.  Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. υποβάλλεται έγγραφα και θεωρείτε ότι έγινε αποδεκτή αν σε δεκαπέντε (15) μέρες δεν αποφασίσει το Δ.Σ. για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης.

6.  Σε περίπτωση που παραιτούνται πέντε (5) μέλη και αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ. Στο ίδιο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν περιορίζονται σε εντελώς απαραίτητες πράξεις και ενέργειες διοίκησης.

Άρθρο 26ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.  Ο Πρόεδρος προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, φροντίζει για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον παντός δικαστηρίου και σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, είτε πρόσωπα, είτε οργανώσεις, επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, διοικητικές κλπ αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.

2.   Εκπροσωπεί το Σύλλογο στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

3.   Συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών.

4.  Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες και διευθύνει τις συζητήσεις.

Άρθρο 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

1.  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, σ’ όλες τις αρμοδιότητες.

2.  Μπορεί να αναπληρώσει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει αυτός με απόφασή του, που καταχωρείται στα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 28ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάγει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συντάσσει τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 29ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Ειδικός γραμματέας τηρεί το βιβλίο Μητρώου των μελών του Συλλόγου. Συντάσσει τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους πριν από τις αρχαιρεσίες για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και τους Αντιπροσώπους. Βοηθάει στη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε κάθε περίπτωση απουσίας του.

Άρθρο 30ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Έχει την εποπτεία, επιμέλεια και την ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου, εισπράττει τη συνδρομή των μελών και κάθε άλλη εισφορά. Διατηρεί τα διαχειριστικά βιβλία, υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης. Εισηγείται στο Δ.Σ. στο τέλος κάθε μήνα έγκριση των γενομένων δαπανών και φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του προϋπολογισμού δαπανών. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Συλλόγου. Εισπράττει τις συνδρομές του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία και το Διδασκαλικό Βήμα.

Άρθρο 31ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Πέρα από τα γενικά καθήκοντα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν και οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή εργασία τους ανατεθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Γ’ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 32ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1.  Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη με αντίστοιχα αναπληρωματικά. Εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ. και για την ίδια μα αυτό θητεία. Έχει σαν έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην α’ ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της διοίκησης του Συλλόγου, που καταχωρείται στα Πρακτικά.

2.   Η αναπλήρωση των μελών της Ε.Ε. γίνεται από τον αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του συνδυασμού του μέλους, που αναπληρώνεται.

3.  Η Ε.Ε. συνέρχεται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών της ένα Πρόεδρο και ένα Γραμματέα.

ΚΕΦΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 33ο

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί  μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία για το σκοπό αυτό αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Άρθρο 34ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται μόνο από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή τα 2/3 (δύο τρίτα) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των ¾ (τριών τετάρτων) των παρόντων. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 35ο

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗ Δ.Ο.Ε.

Ο Σύλλογος εφ’ όσον είναι μέλος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (Δ.Ο.Ε.) δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής Οργάνωσης.

Άρθρο 36ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις των Νόμων γενικά περί συνδικαλιστικών Οργανώσεων και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Το Καταστατικό αυτό αποτελούμενο από τριάντα έξι (36) άρθρα, και μετά από τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε μετά από συζήτηση και ψήφιση κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, στη Γενική Συνέλευση της 1ης Ιουνίου 1995 και θα ισχύει, όπως τροποποιήθηκε, από την ημέρα που θα εγκριθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο και θα δημοσιευθεί στο ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Ίλιον 22 Νοεμβρίου 1995